Kjøps- og leveringsbetingelser

Kjøps- og leveringsbetingelser

Generelt
Disse salgs og leveringsbetingelser er beregnet for avtaler inngått for leveranse av målbestilte/spesialtilvirkede produkter mellom BMP.as (heretter kalt selger) og forbrukere (heretter kalt kunde).

Avtale
Våre tilbud er bindende i 30 dager eller som opplyst i tilbudet. Bindende avtale anses inngått ved underskrift og/eller skriftlig bestilling.

For nettbutikk anses avtalen inngått ved registrert betaling i nettbutikk.

Leveringstid
Normalt er vår leveringstid cirka 3-4 uker fra avtalen er inngått. Leveringstiden regnes fra tilbudet ble akseptert til kunden får første forslag til monteringsdato, og i nettbutikk når du mottar varen. Ved forsinkelser som skyldes forhold selger ikke kan belastes for, forbeholder vi oss retten til å øke leveringstiden.

Angrerett
Alle våre produkter er spesialtilvirkede varer som fremstilles etter mål og spesifikasjoner og er derfor unntatt fra angreretten jmf. Angrettloven § 22 e.

Reklamasjon og forsinkelser
Reklamasjonsfristen for våre produkter er 5 år.
På snorer og andre slitedeler så som duk, vev, snorlås, snorsamler, snor holdere er reklamasjonsfristen to år. Kundens rettigheter ved mangler eller forsinkelser reguleres av forbrukerkjøpsloven. Reklamasjoner leveres selger dersom avtalen er inngått i nettbutikk. Dersom det foreligger en mangel, vil selger dekke frakten begge veier. Reklamasjoner som gjelder avtaler inngått utenfor nettbutikk vil selger foreta en befaring og evaluering hos kunde.

Selger gjør oppmerksom på at forsinkelser ikke gir rett til prisavslag, og at erstatning for forsinkelse eller mangel er begrenset til kundens økonomiske tap som en med rimelighet kunne forutsett som en følge av forsinkelsen eller mangelen.

Skader som påføres et produkt ved feil bruk eller uaktsomhet, eller ved skader forårsaket av naturkreftene, dekkes ikke av selgers garanti. I slike tilfeller må det eventuelt søkes dekning i egen hjemforsikring eller annen forsikring.

Avbestilling før levering
Selger kan kreve erstatning for tap som er en følge av en eventuell avbestilling på måltilpasset produkter. (Forbrukerkjøpsloven § 41).

Erstatningen svarer til det økonomiske tapet som selger får som følge av avbestillingen (Forbrukerkjøpsloven § 52).

Enhver tvist skal i første omgang søkes løst i minnelighet. Skulle dette ikke lykkes kan den klagende part bringe saken inn for Forbrukerrådet og i siste instans domstolene. Kunden aksepterer at rettsbehandling skjer i selgers rettsdistrikt.

Frakt
Fraktskader som er innrapportert for sent medfører at mottaker også må være med å betale for skaden. Selger kan ikke be om erstatning fra transportør etter flere uker, og uten bilder. Fristen for å melde skade hos transportør er 7 dager. De tilfellene hvor mottaker ber sjåføren anmerke skaden på fraktbrevet får selger dekket skaden umiddelbart.

Betalingsvilkår
Betalingsbetingelser er faktura per 10 dager etter endt montering. I visse tilfeller kan selger kreve forhåndsbetaling av hele eller deler av beløpet før en bestilling. Produktene anses som selger sin eiendom inntil oppgjør i sin helhet er foretatt. (se også under Salgspant og eiendomsrett)

Ved forsinket betaling påløper morarente og purregebyr etter de til enhver tid lovbestemte satser.

Elektrisk installasjon
All elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør og er således ikke inkludert i tilbudet. Selger kan videreformidle elektriker, men står ikke ansvarlig for arbeide som tredjepart utfører. Kostnadene til elektriker skal ikke under noen omstendigheter belastes selger uten at dette er skriftlig forhåndsavtalt.

Beskaffenhet og montasje.
Selger kan ikke holdes ansvarlig for feil eller svikt i byggets konstruksjon som en ikke kunne forvente å oppdage ved befaring.

Eventuelle kostnader forbundet med materialer og tidsbruk til forsterkning/tilpasning av manglende innfestingsmuligheter kommer i tillegg.

Eventuelle kostnader forbundet med leie av lift, kran eller stillas kommer i tillegg dersom det ikke er spesifikt inkludert i avtalen/tilbudet.

Salgspant og eiendomsrett
Selger har salgspant i de leverte varer til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jfr panteloven § 3-14 jfr § 3-17. Ordren med disse salgs- og leveringsbetingelser er å anse som salgspantavtale, jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 9-2. Selger kan begjære de leverte varer tilbakelevert i h.t. reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Kredittsjekk
Selger forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk. Dersom dette gjøres, sendes gjenpartsbrev til kunde. Hvis det foreligger kredittanmerkninger, kan selger velge å avlyse avtalen eller kreve forskuddsbetaling av hele beløpet.

Automatikk
Ved leveranse av styringssystemer (for eksempel sol- og vindsensor) påligger det kunde å følge den installasjons- og brukerveiledning som følger produktet. Ved kastevinder som overstiger innstilt vindverdi, så er risikoen til stede for at automatikken ikke rekker å trekke inn/opp produktet før skade oppstår. Slike hendelser dekkes ikke av reklamasjonsfristen/garantien.

Generelt om tekstil
Det er fargeforskjeller i varierende grad på alle batcher på alle tekstiler. Dette gjelder alle produsenter og er ikke reklamasjonsgrunnlag. Vi anbefaler at Solskjerming i samme rom, eller på samme side av huset bestilles samtidig. Ellers kan det bli fargeforskjeller.

Visse tekstiler som for eksempel Plisse og Duette®, har mye veving i tekstilet. Vevefeil kan forekomme. Dersom vevefeil er synlig på avstander over 1 meter gir det grunnlag for reklamasjon.

”Tvisting” og/eller svai, innebærer at stoffene på alle innvendige produkter vrir seg inntil 20 mm (eller 2% av bredde). Dette må kunne påberegnes og er ikke grunnlag for reklamasjon.

Profiler
Når man nærmer seg produksjonsbegrensninger vil man oppleve at profilene kan få en svai. Gjelder spesielt på plisse eller Duette® med håndtak (BB- og DB-modeller). Dette gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Rullegardiner
På lange lengder, avhengig av tekstilvalget, vil rullegardin tekstiler måtte skjøtes. Skjøten vil få en tett og mørkere stripe. Skjøten vil komme øverst. Dette gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Til informasjon tilpasser vi hver rullegardin etter størrelse og bruker den rørdimensjonen som er riktig i forhold til tekstilvekt og høyde/bredde. Det innebærer at samme rom kan få forskjellige rørdimensjoner. Vi kan produsere med samme rørdimensjon uten tillegg i prisen. Ønskes samme rørdimensjon må dette opplyses ved bestilling.

Vi anbefaler styrewire på rullegardiner når bredden er smal eller høyden er høy. Dette for å unngå skjevtrekk. Når det både er smal bredde og høy høyde MÅ man bruke styrewire. Skjevtrekk gir ikke grunnlag for reklamasjon.

LiteRise® og Smartcord® betjeningssystem
Må betjenes i rolige bevegelser for at snorene ikke skal låse seg inne i produktet. Dersom snoropphenget låser seg på grunn av feil bruk anses ikke det som en reklamasjon og kunde vil bli fakturert for reparasjon.

Termisk brudd i glasset
Solskjerming kan forårsake termisk brudd i vindusglass. Termisk brudd kommer som resultat av kritiske temperaturforskjeller over glassets flate. Alle solskjermingsprodukter, både innvendige og utvendige, kan forårsake termisk brudd i glasset.

Alle innvendige solskjermingsprodukter kan føre til termisk brudd enten ved å dekke hele eller deler av vinduet. Spesielt kan vi nevne at produkter med lystette tekstiler og produkter som isolerer meget bra kan gi kritiske temperaturforskjeller og resultere i termisk brudd. Montering av produktet for nære eller helt inntil glasset kan medføre termisk brudd.

Alle utvendige produkter som persienner, markiser eller screengardiner som brukes på deler av vinduet skape temperaturforskjeller som kan fører til termisk brudd.

Hvor store temperaturforskjeller glasset tåler avhenger blant annet av glasstype og kantbearbeiding. Ved risiko for temperaturforskjeller på mer enn 35-45°C (avhengig av kantbehandling) over glassets flate anbefaler Glass og Fasadeforeningen å benytte herdet glass. Kritisk temperaturforskjell over glassets flate i herdet glass er ca. 200°C.

Erfaringsmessig oppstår termisk brudd veldig sjeldent. Faren for termisk brudd er størst ved montering av lystette Duette® gardiner helt inntil glasset. Vi fraråder montering av produkter helt inntil glasset og at gardinen kun dekker deler av vinduet. Selger har ingen forutsetninger for å kunne gi eksakte monteringsavstander på de ulike produktene da mye avhenger av glasstypen, kantbearbeiding og eventuelle skjulte skader på glasset. Ved tvil om glasset tåler produktet du søker, anbefaler vi å ta kontakt med glass leverandør.

Velger kjøper å ikke følge våre anbefalinger, eller tiltakene beskrevet i «veileder-tiltak mot termisk brudd» (se link under) utgitt av Glass og Fasadeforeningen, gir ikke selger kunde reklamasjonsrett og dekker ikke nytt glass.

Veileder – tiltak mot termisk brudd utgitt av Glass og Fasadeforeningen.

Markiseduk
Brettemerker forekommer under konfeksjoneringen av markiseduk. Fiskeben-mønster forekommer under opprullingen av markiseduk. Markiseduk er en standard i bransjen og disse forandrer ikke produktets kvalitet og gir ikke grunnlag for reklamasjon. Markiseduker leveres på 120 cm ruller som sys sammen til den bredden man ønsker. De leveres ikke med symmetriske sømmer.

Skifte av markiseduk
Ved skifte av duk på eksisterende markise med motor er det nødvendig å justere endestoppene på motoren. Dette gjøres som siste operasjon, altså etter at den nye duken er montert på stativet. I sjeldne tilfeller kan denne justeringsmuligheten gå i stykker. Dette kan ikke repareres og dermed må man bytte motor. Selger tar forbehold om skifte av motor ved skifte av markiseduk og dekker ikke ny motor i slike tilfeller.

Ved skifte av duk på gamle markisestativer kan vi nevne at dagens duker veier mer og er stivere sammenlignet med hva som markisen opprinnelig ble levert med. Duken vil derfor oppleves slakkere samt at fiskeben-mønster er mer fremtredende. Markiseduk er en standard i bransjen. Disse tilfellene gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Screen duk
Screenduker vil ved store størrelser måtte skjøtes der to duker sveises sammen. Skjøten vil få en tett og mørkere stripe. ZIP screen duker sveises med en glidelås fast til dukens sider hvor det kan oppstå bølger mellom to forskjellige tekstiler. Disse forandrer ikke produktets kvalitet og gir ikke grunnlag for reklamasjon.